Unverified Commit c0faad02 authored by Jakub's avatar Jakub Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (448 of 448 strings)

Translation: FreeTube/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/free-tube/translations/sk/
parent 674e4567
......@@ -105,7 +105,7 @@ Settings:
Preferred API Backend:
Preferred API Backend: 'Preferované API Backend'
Local API: 'Lokálne API'
Invidious API: 'Invidious API'
Invidious API: 'API služby Invidious'
Video View Type:
Video View Type: 'Typ zobrazenia videa'
Grid: 'Mriežka'
......@@ -184,6 +184,7 @@ Settings:
1440p: '1440p'
4k: '4k'
8k: '8k'
Playlist Next Video Interval: Čas spustenia nasledujúceho videa v zozname videí
Subscription Settings:
Subscription Settings: 'Nastavenia Odberov'
Hide Videos on Watch: 'Skryť videá po zhliadnutí'
......@@ -272,6 +273,7 @@ Settings:
Hide Video Views: Skryť počet zhliadnutí
Distraction Free Settings: Nastavenia nerušenia
Hide Active Subscriptions: Skryť aktívne odbery
Hide Playlists: Skryť zoznamy videí
Privacy Settings:
Are you sure you want to remove all subscriptions and profiles? This cannot be undone.: Naozaj
chcete odstrániť všetky odbery a profily? Toto je nenávratná akcia.
......@@ -356,7 +358,7 @@ About:
room rules: pravidlá miestností
Please read the: Prečítajte si
Chat on Matrix: Napíšte nám na Matrix-e
Mastodon: Mastodon
Mastodon: Komunikačná platforma Mastodon
Email: Elektronická pošta
Blog: Blog
Website: Webstránka
......@@ -649,9 +651,14 @@ Profile:
Profile Manager: Správca profilov
All Channels: Všetky kanály
Profile Select: Vyberte profil
Profile Filter: Filter Profilov
A new blog is now available, $. Click to view more: Nový príspevok na blogu je k dispozícií,
$. Klikni pre viac informácií
Download From Site: Stiahnuť zo stránky
Version $ is now available! Click for more details: Je k dispozícií verzia $ ! Klikni
pre viac informácií
Locale Name: Slovenčina
Playing Next Video Interval: Prehrávanie ďalšieho videa za chvíľu. Kliknutím zrušíte.
| Prehráva sa ďalšie video o {nextVideoInterval} sekundu. Kliknutím zrušíte. | Prehráva
sa ďalšie video o {nextVideoInterval} sekúnd. Kliknutím zrušíte.
More: Viac
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment