Unverified Commit 986053ad authored by Dennis ten Hoove's avatar Dennis ten Hoove Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 100.0% (448 of 448 strings)

Translation: FreeTube/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/free-tube/translations/nl/
parent 6ed3dac1
......@@ -187,6 +187,7 @@ Settings:
1440p: '1440p'
4k: '4k'
8k: '8k'
Playlist Next Video Interval: Afspeellijst Volgende Video Tussentijd
Privacy Settings:
Privacy Settings: 'Privacy Instellingen'
Remember History: 'Herinner Geschiedenis'
......@@ -292,6 +293,7 @@ Settings:
Hide Video Views: Verberg Weergaven
Distraction Free Settings: Afleidingsvrije Instellingen
Hide Active Subscriptions: Verberg Actieve Abonnementen
Hide Playlists: Verberg Afspeellijst
The app needs to restart for changes to take effect. Restart and apply change?: De
applicatie moet opnieuw opstarten om de veranderingen aan te brengen. Wilt u opnieuw
opstarten?
......@@ -622,6 +624,7 @@ Profile:
$ selected: $ is geselecteerd
Other Channels: Andere Kanalen
Subscription List: Abonnementen
Profile Filter: Profielfilter
A new blog is now available, $. Click to view more: Een nieuwe blogpost is beschikbaar,
$. Klik voor meer informatie
Download From Site: Download van de Website
......@@ -664,3 +667,7 @@ Tooltips:
Region for Trending: Met trend regio kan je instellen uit welk land je trending
video's je wil zien. Niet alle weergegeven landen worden ook daadwerkelijk ondersteund
door YouTube
Playing Next Video Interval: Volgende video wordt afgespeeld. Klik om te onderbreken.
| Volgende video wordt afgespeeld in {nextVideoInterval} seconde. Klik om te onderbreken.
| Volgende video wordt afgespeeld in {nextVideoInterval} seconden. Klik om te onderbreken.
More: Meer
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment