Unverified Commit 90685ab7 authored by Grzegorz Wójcicki's avatar Grzegorz Wójcicki Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (448 of 448 strings)

Translation: FreeTube/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/free-tube/translations/pl/
parent 014eee79
......@@ -187,6 +187,7 @@ Settings:
1440p: '1440p'
4k: '4k'
8k: '8k'
Playlist Next Video Interval: Przerwa przed kolejną pozycją listy
Subscription Settings:
Subscription Settings: 'Ustawienia subskrypcji'
Hide Videos on Watch: 'Ukrywaj filmy po obejrzeniu'
......@@ -293,6 +294,7 @@ Settings:
Hide Video Likes And Dislikes: Schowaj łapki w górę i w dół
Hide Video Views: Schowaj obejrzenia filmu
Hide Active Subscriptions: Schowaj aktywne subskrypcje
Hide Playlists: Ukryj listę
The app needs to restart for changes to take effect. Restart and apply change?: Aplikacja
musi zostać ponownie uruchomiona, aby zmiany zostały wprowadzone. Uruchomić ponownie
i zastosować zmiany?
......@@ -633,6 +635,7 @@ Profile:
$ selected: Wybrano $
Other Channels: Inne kanały
Subscription List: Lista subskrypcji
Profile Filter: Filtr profilu
The playlist has been reversed: Playlista została odwrócona
A new blog is now available, $. Click to view more: Nowy wpis na blogu jest dostępny,
$. Kliknij, aby zobaczyć więcej
......@@ -672,3 +675,8 @@ Tooltips:
720p, ale zużywają mniej przepustowości. Formaty audio odtwarzają tylko dźwięk
Proxy Videos Through Invidious: Będzie dostarczał filmy, łącząc się z Invidious,
a nie bezpośrednio z YouTube. Nadpisuje ustawienia API
Playing Next Video Interval: Odtwarzanie kolejnego filmu już za chwilę. Wciśnij aby
przerwać. | Odtwarzanie kolejnego filmu za {nextVideoInterval} sekundę. Wciśnij
aby przerwać. | Odtwarzanie kolejnego filmu za {nextVideoInterval} sekund. Wciśnij
aby przerwać.
More: Więcej
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment