Unverified Commit 08f93643 authored by Max's avatar Max Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Bulgarian)

Currently translated at 100.0% (448 of 448 strings)

Translation: FreeTube/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/free-tube/translations/bg/
parent 74deb11f
......@@ -30,10 +30,10 @@ Close: 'Затваряне'
Back: 'Назад'
Forward: 'Напред'
Version $ is now available! Click for more details: 'Версия $ е вече налична! Щракнете
Version $ is now available! Click for more details: 'Версия $ е вече налична! Кликнете
за повече детайли'
Download From Site: 'Сваляне от сайта'
A new blog is now available, $. Click to view more: 'Нова публикация в блога, $. Щракнете
A new blog is now available, $. Click to view more: 'Нова публикация в блога, $. Кликнете
за преглед'
# Search Bar
......@@ -90,7 +90,7 @@ Playlists: 'Плейлисти'
User Playlists:
Your Playlists: 'Вашите плейлисти'
Your saved videos are empty. Click on the save button on the corner of a video to have it listed here: Няма
запазени видеоклипове. За запазване щракнете в ъгъла на видеоклипа
запазени видеоклипове. За запазване кликнете в ъгъла на видеоклипа
Playlist Message: Тази страница не отразява напълно работещи плейлисти. В него са
изброени само видеоклипове, които сте запазили или избрали за любими. Когато работата
приключи, всички видеоклипове, които в момента са тук, ще бъдат мигрирани в плейлист
......@@ -305,7 +305,7 @@ Settings:
Ip: Ip
Your Info: Вашата информация
Test Proxy: Тестване на прокси
Clicking on Test Proxy will send a request to: Щракването върху "Тестване на прокси"
Clicking on Test Proxy will send a request to: Кликването върху "Тестване на прокси"
ще изпрати заявка до
Proxy Port Number: Номер на прокси порта
Proxy Host: Прокси хост
......@@ -583,7 +583,7 @@ Share:
Mini Player: 'Мини плейър'
Comments:
Comments: 'Коментари'
Click to View Comments: 'Щракнете, за да видите коментарите'
Click to View Comments: 'Кликнете, за да видите коментарите'
Getting comment replies, please wait: 'Получаване на отговори на коментара, моля
изчакайте'
There are no more comments for this video: 'Към това видео няма повече коментари'
......@@ -603,8 +603,8 @@ Comments:
Up Next: 'Следващ'
# Toast Messages
Local API Error (Click to copy): 'Грешка в локалния интерфейс (щракнете за копиране)'
Invidious API Error (Click to copy): 'Грешка в Invidious интерфейса (щракнете за копиране)'
Local API Error (Click to copy): 'Грешка в локалния интерфейс (кликни за копиране)'
Invidious API Error (Click to copy): 'Грешка в Invidious интерфейса (кликнете за копиране)'
Falling back to Invidious API: 'Връщане към Invidious интерфейса'
Falling back to the local API: 'Връщане към локалния интерфейс'
This video is unavailable because of missing formats. This can happen due to country unavailability.: 'Видеото
......@@ -658,6 +658,6 @@ Tooltips:
Локалният интерфейс има вградено извличане. Invidious интерфейсът изисква Invidious
сървър, към който да се свърже.
More: Още
Playing Next Video Interval: Пускане на следващото видео веднага. Щракнете за отказ.
| Пускане на следващото видео след {nextVideoInterval} секунда. Щракнете за отказl.
| Пускане на следващото видео след {nextVideoInterval} секунди. Щракнете за отказ.
Playing Next Video Interval: Пускане на следващото видео веднага. Кликнете за отказ.
| Пускане на следващото видео след {nextVideoInterval} секунда. Кликнете за отказl.
| Пускане на следващото видео след {nextVideoInterval} секунди. Кликнете за отказ.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment